Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim wraz z kalendarzem wyborczym

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 listopada 2011 r. (poz. 1551)

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich

2

do 19 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 21 grudnia 2011 r.

- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do 22 grudnia 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 11 stycznia 2012 r. (do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do 16 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

7

do 23 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców

8

od 23 stycznia 2012 r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 26 stycznia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do 31 stycznia 2012 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta

11

3 lutego 2012 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

12

4 lutego 2012 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

5 lutego 2012 r. godz. 800-2200

- przeprowadzenie głosowania

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:06-04-2016 9:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk